Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre (v
nadaljevanju: Pravila)

Spodaj navedena pravila določajo način izvedbe nagradne igre (v nadaljevanju: nagradna igra) ter pravila in pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Organizator nagradne igre je družba AVRIGO, Družba za avtobusni promet in turizem, d.o.o., Kidričeva ulica 20
5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: organizator).

 1. Nagradna igra poteka od 20. 8. 2017 do vključno 15. 10. 2017 do 13. ure na spletni strani www.OdDomaDoSole.si
 2. V nagradni igri lahko uporabniki sodelujejo tako, da na spletni strani www.OdDomaDoSole.si ali v letaku označijo pravilen odgovor na nagradno vprašanje in vpišejo svoje osebne podatke. Ustrezno izpolnjen letak lahko oddajo na prodajnih mestih IJPP vozovnic. Vsakdo, ki bo pravilno odgovoril na nagradno vprašanje in vpisal svoje osebne podatke, bo po pošti najkasneje do 30. oktobra 2017 prejel simbolično nagrado. Vsi sodelujoči se bodo hkrati s svojimi vnešenimi podatki sodelovali tudi nagradnem žrebanju, ki bo izvedeno računalniško, (programski naključni generator zadetkov bo izžebal nagrajence). Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z enim vnosom podatkov. Nakup vozovnice oz. produkta IJPP ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
 3. Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri potegujejo za naslednje nagrade:

  • Nahrbtnik ... – v skupni vrednosti xx €;
  • Nahrbtnik ... – v skupni vrednosti xx €
  • Nahrbtnik ... – v skupni vrednosti xx €

  Prejemnike nagrad bo določil žreb, ki bo izmed sodelujočih z uporabo računalniškega sistema po vrsti določil 3 naključne nagrajence. Osebe, ki bodo izžrebane, bodo prejele nagrado.

  Akontacijo dohodnine bo izvedel organizator, v skladu z zgoraj navedeno ocenjeno vrednostjo nagrade, morebitno razliko do polne dohodnine pa vsak od nagrajencev sam. Vsak izžrebani sodelujoči, torej nagrajenec, lahko nagrado prevzame v 30-ih dneh od javne objave nagrajencev, in sicer osebno na sedežu organizatorja, ki mu mora za potrebe akontacije dohodnine posredovati vse potrebne podatke.

  Na spletni strani bodo najkasneje v 8 dneh po njenem zaključku, t.j. žrebanju, objavljeni nagrajenci.

 4. Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani www.OdDomaDoSole.si in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

  Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade, taka nagrada pa se nato ne podeli.

  Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali prek e-pošte) v roku 10 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi izrecno pisno odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

  Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad, ki je lahko predmet obdavčitve z vidika Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11, s spremembami ). Nagrajenci se strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11, s spremembami) izplačevalcu nagrade (t.j. organizatorju) posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo in sicer najkasneje v roku 10 dni od prejema obvestila o nagradi. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, se šteje, kot da se na obvestilo iz prejšnjega odstavka sploh ni odzval.

  Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora bodisi prek medijev bodisi neposredno obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

 5. V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, in njihovi ožji družinski člani ne morejo sodelovati v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju.

  Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec soglaša s pravili nagradne igre. Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna na www.OdDomaDoSole.si

 6. Organizator ne odgovarja za nepopolne prijave ali prijave z napačnimi podatki.

  Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka, ki ga organizator nagradne igre trži preko svojih prodajnih kanalov.

 7. Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov na spletni strani www.OdDomaDoSole.si ali na Facebook strani za namen izvedbe nagradne igre. Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

  Vsi nagrajenci se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da jim lahko organizator nagradne igre v nadaljevanju pošilja informativna in promocijska obvestila.

 8. Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev (preklic) registracije in sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči zahteva s poslanim elektronskim sporočilom na naslov www.OdDomaDoSole.si. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

 9. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega.

  Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 20. 8. 2017.

nazaj na stran